Skip to content

ตารางเวลารถ

ตารางเวลาเดินรถ(ตั้งแต่มกราคม 2560)

ต้นทางกรุงเทพฯ  –> ตลาดโรงเกลือ(อรัญประเทศ)

  • 921 กรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเกลือ
  • 60 กรุงเทพฯ – โรงเกลือ
  • 9916 กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-สระแก้ว-โรงเกลือ)

*ตารางเวลาด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ต้นทางตลาดโรงเกลือ(อรัญประเทศ)  –> กรุงเทพฯ

  • 921 ตลาดโรงเกลือ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ
  • 60 ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพฯ
  • 9916 โรงเกลือ-สระแก้ว-เขาหินซ้อน-กรุงเทพฯ

*ตารางเวลาด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แผนที่เส้นทางการเดินรถสาย 60, 921 และ 9916